Fördröjda svar på cytolog- och vävnadsprov

Cytolog- och vävnadsprov inkom till laboratoriet. Cytologprovet besvarades en knapp månad senare och diagnos för vävnadsprovet signerades av ansvarig läkare efter ytterligare en dryg månad. Rutinen för uppföljning av obesvarade fall har inte fungerat.

Gynekologiskt cytolog- och vävnadsprov inkom till Klinisk patologi och cytologi. Cytologprovet besvarades en knapp månad senare och diagnos för vävnadsprovet signerades av ansvarig läkare efter ytterligare en dryg månad. Provet hade inkommit vid en tidpunkt med hög belastning på både det laboratorietekniska arbetet som den diagnostiska bedömningen. Läkare med huvudansvar för provet har haft en mycket stor arbetsbörda och rutinen för uppföljning av obesvarade fall har inte fungerat. Patienten har senare genomgått ytterligare provtagning och opererats med konstaterad cancerdiagnos.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • En åtgärdsplan finns framtagen i samband med genomförd händelseanalys.
  • Regelbundna uppföljningsmöten hålls nu mellan laboratoriet för klinisk patologi och cytologi och kvinnosjukvården för att tillse att förbättringsåtgärder får sin verkan.

Socialstyrelsens beslut 2013-03-21

I en tidigare anmälan enligt Lex Maria från vårdgivaren avseende fördröjningar i analyser av vävnadsprover från flera patienter under samma tidsperiod har vårdgivaren lämnat en utredning i form av händelseanalys samt i den redovisat en plan för åtgärder att vita i syfte att minska risken för upprepning. I det nu aktuella ärendet hänvisar vårdgivaren till samma analys och åtgärdsplan. Båda ärendena berör samma verksamhet.

Länk till sidan där detta tidigare ärende publicerats >>>

Socialstyrelsens bedömning: Med anledning av vad som ovan framförts finner Socialstyrelsen för närvarande inte skäl till någon ytterligare granskning.

Ärendet avslutas. 

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-03-21 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m