Fördröjd utredning förhindrade operation av elakartat tillstånd

Patient skickades hem då röntgen inte visade någon allvarlig sjuklig förändring i spottkörteln. Efter fem månader studerades röntgenbilderna på nytt, efter fråga från patienten. Då upptäcktes en elakartad tumör i spottkörteln som inte gick att operera.

Patient fick en gall- och bukspottkörtelgångsundersökning med titthålskikare utförd. Cellprov togs för att se om det fanns sjukliga förändringar. Patienten skickades hem och genomgick två dagar senare en datortomografiröntgen som inte visade någon malignitet. Epikris skrevs inte förrän cirka fem månader efter utskrivningen. Det fanns ingen dokumenterad uppföljning planerad. När patienten hör av sig för att få svar på undersökningarna som gjordes den månad patienten skrevs ut.
Efter att åter studerat röntgenbilderna ändrades utlåtandet och det bedömde att det fanns en tumör i spottkörteln. Förnyad utredning gjordes. Fördröjd utredning och handläggning av patienten fick konsekvensen att patienten inte kunde opereras trots elakartat tillstånd.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Verksamhetschefen har meddelat alla sektionschefer att dessa ska se till att verksamhetens rutiner och riktlinjer efterlevs, så att patienterna inte drabbas av försening i utredning och behandling.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar Socialstyrelsens beslut i ärendet

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m