Felaktiga bedömningar av inhyrd radiolog

En inhyrd specialistläkare i radiologi har gjort ett stort antal felaktigheter vid bedömning av radiologiskt bildmaterial. Ingen patient har kommit till skada på grund av det inträffade. Läkarens anställning avslutades omedelbart när felet uppdagats.

En specialistläkare i radiologi arbetade som inhyrd stafettläkare. I samband med ordinarie kvalitetsarbete framkom misstanke om felaktigheter i dennes bedömning av radiologiskt bildmaterial. Misstanken bekräftades vid stickprovskontroll.

En systematisk genomgång visade ett stort antal felaktigheter i ett flertal av de avgivna svaren. Samtliga svar avgivna av den berörde stafettläkaren kontrollerades, och nya svar utfärdades där detta var nödvändigt. Berörda remittenter har informerats, och en sammanställning har visat att ingen patient kommit till skada på grund av det inträffade.

Kompetensen hos vederbörande kontrollerades enligt rutin genom bevis om specialistkompetens, CV och referenstagning. Anställningen för aktuell stafettläkare avslutades med omedelbar verkan när felet uppdagades, och ansvarig för aktuellt bemanningsföretag informerades om händelsen.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Verksamheten fortsätter att följa befintliga rutiner för kontroll av medarbetare från bemanningsföretag, då med särskild uppmärksamhet vid första tillfället som inhyrd medarbetare tjänstgör.
  • Checklista för att tydliggöra kravspecifikationen vid rekrytering av läkare för tillfällig tjänstgöring.
  • Förbättrad introduktion till tillfälligt anställda läkare samt systematisk uppföljning av deras utlåtanden med stickprovskontroller om de inte tidigare är kända i verksamheten.

Socialstyrelsens beslut 2013-03-13

Socialstyrelsens bedömning: Med utgångspunkt från sin händelseanalys har vårdgivaren vidtagit relevanta åtgärder när det gäller rutinerna för bemanning av hyrläkare.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-03-13 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m