Antibiotika borde ha givits direkt efter försök med ryggmärgsvätskeprov

Läkarbedömning av en akutpatient medförde misstanke om bakterieutlöst hjärnhinneinflammation. Trots flera försök lyckades man inte få någon ryggmärgsvätska att skicka för analys. Patienten fick inte antibiotika förrän efter alla försöken var utförda.

Patienten sökte på remiss på grund av feber, huvudvärk och förhöjd akut sänka. Patienten triagerades som "gul" (bedömdes som näst minst brådskande fall, på en fyrgradig skala grön-gul-orange-röd), en triagering som tedde sig korrekt.

Knappt tre timmar senare bedömde läkare att patienten kunde ha en virusbetingad hjärnhinneinflammation, där man inte behövde ta prov på ryggmärgsvätskan. Istället ordinerades nya prover, och patienten skulle observeras på Akuten. Provsvar inkom knappt två timmar senare och visade att akutsänkan stigit ytterligare. Patienten borde därmed ha omtriagerats till "orange".

Ny läkarbedömning drygt tre timmar senare medförde misstanke om bakterieutlöst hjärnhinneinflammation, och trots flera försök av flera olika läkare lyckades man inte få någon ryggmärgsvätska att skicka för analys.

Patienten fick inte antibiotika förrän efter alla försöken var utförda. Patienten borde fått antibiotika så snart misstanke förelåg. Uppgifterna går isär rörande orsaken till fördröjningen.

Inläggning på avdelning fördröjdes också på grund av delade meningar om var patienten skulle vårdas. Patienten har idag kvarvarande besvär, prognosen för dessa besvär ter sig oklar.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Gällande rutiner för handläggning av misstänkt bakteriell hjärnhinneinflammation har aktualiserats bland berörda. Den viktiga punkten är att antibiotikabehandling inte får fördröjas på grund av upprepade försök till ryggmärgsvätskeprovtagning.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-06

Socialstyrelsens bedömning: verksamhetens interna utredning innehåller identifierade orsaker samt förslag på åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar. Relevanta åtgärder har redovisats.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m