Patientenkät 2012

Bemötandet på avdelningen får fortsatt höga betyg av de patienter som legat inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det visar den enkät som gjorts under våren 2012. Inom psykiatrin får bemötandet högre poäng än för två år sedan. 

Patienternas erfarenheter och synpunkter på vården bildar ett viktigt underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därför frågar sjukhuset återkommande patienterna om deras upplevelser av vård och behandling.

För två år sedan initierades en nationell patientenkät. Det innebär att samma frågor har ställts till patienter som vårdats på sjukhusen i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige. Under våren 2010 skickades två olika enkäter till patienter som vårdats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en till 6000 patienter inom den somatiska slutenvården, ”den kroppsliga vården”, och en enkät till 900 patienter inom vuxenpsykiatrin. I båda enkäterna fick patienterna möjlighet att bedöma bland annat bemötande, förtroende, delaktighet, information och tillgänglighet. Svaren har poängsatts mellan 0 och 100, där 100 är bästa poäng.

Respektfullt bemötta

Patienterna inom den inom den somatiska slutenvården ger högsta betyg, drygt 90 poäng, för bemötandet på avdelningen. De allra flesta har också förtroende för läkaren de träffat, de upplever att deras behov av sjukvård har tillgodosetts under tiden på avdelningen och är villiga att rekommendera avdelningen till andra. Mindre nöjda är patienterna som svarat på enkäten med väntetiderna, möjlighet att vara delaktiga i beslut om vård och behandling och med informationen om det egna sjukdomstillståndet.

– Detta är klara förbättringsområden för sjukhuset och något vi ständigt arbetar med, säger kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant.

Tack till patienterna

Patienterna inom den psykiatriska slutenvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset svarar på likartat sätt som patienterna inom den somatiska vården. I topp ligger frågan om patienten känt respekt och blivit bemött på ett hänsynsfullt sätt. Den frågan får närmare 78 poäng vilket är högre än vid förra enkäten. Även inom psykiatrin är patienternas möjlighet till delaktighet i vården och informationen om det egna hälsotillståndet områden som kan förbättras. Generellt får dock psykiatrivården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset något högre betyg jämfört med övriga vårdgivare i Västra Götalandsregionen och i riket totalt.

– Vi har fortfarande en del att arbeta med, men det är tack vare alla patienter som svarat på enkäten som vi kan komma vidare i förbättringsarbetet. Vi är oerhört tacksamma för den hjälpen,  säger Ing-Marie Bergbrant.

uiqt|wB&ivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m