Bemötandet på akuten får fortsatt bra betyg

Patienterna på akutmottagningarna känner sig väl bemötta och har förtroende för de sjuksköterskor och läkare de träffar. Det visar den enkät som genomfördes under hösten 2012 bland patienter på akutmottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Patienternas erfarenheter och synpunkter på vården utgör ett viktigt underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. Därför har sjukhuset sedan 2009 frågat patienterna om deras upplevelser av vård och behandling.

Under hösten 2012 fick patienterna på sjukhusets akutmottagningar möjlighet att bedöma bland annat bemötande, förtroende, delaktighet, information och tillgänglighet. Svaren har poängsatts mellan 0 och 100, där 100 är bästa värde, av patientupplevd kvalitet (PUK-värde).

Bemötandet får, liksom tidigare år, 86 i PUK-värde och förtroendet för personalen får PUK-värdet 85. På samma höga nivå ligger svaren på frågor om patienten från läkare och sjuksköterskor fått begripliga svar på viktiga frågor. Patienterna är också nöjda med att undersökningsrummen varit välstädade.

Sämre betyg ger patienterna själva väntan på akutmottagningen som de upplever för lång. De svarande är heller inte nöjda med informationen om hur patienterna prioriteras på akutmottagningen och upplever en brist på information om hur länge det beräknas ta tills läkaren kom. Ett annat område där sjukhuset kan bättra sig är informationen om biverkningar av läkemedel, som få av de patienter som fyllt i enkäten uppger att de fått.

Strävar efter minskade väntetider

Patienternas upplevelse av att tillgängligheten till akutmottagningarna inte är tillräckligt bra har också i tidigare enkätundersökning fått låga poäng. Detta är en fråga sjukhuset arbetar målmedvetet med och flera projekt pågår som just syftar till kortade väntetider till första läkarkontakt.

– Det finns mycket kvar att göra, speciellt vad gäller väntetiderna, konstaterar Ing-Marie Bergbrant, kvalitetsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Patienternas synpunkter är väldigt värdefulla i det förbättringsarbete som ständigt pågår på sjukhuset, fortsätter hon och avslutar med att tacka patienterna för det engagemang de visat genom att fylla i enkäten.

Hur gjordes enkäten?

Det är fjärde året som en nationell patientenkät skickats ut till de patienter som besökte någon av sjukhusets akutmottagningar - på Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset samt Infektions , Kvinnosjukvårdens och ögonsjukvårdens akutmottagningar
Samma enkät har använts på akutmottagningarna på sjukhusen i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige.
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick drygt 3 800 patienter enkäten i sin brevlåda ett par veckor efter besöket på akutmottagningen. Cirka 45 procent besvarade den.

Läs mer

uiqt|wB&kmkqtqi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m