Nominerade kvalitetspriset 2010

Sex bidrag nomineras till kvalitetspriset, av dessa vinner ett kvalitetspriset och övriga får ett hedersomnämnande. Vinnare och motiveringar presenterades under Kvalitetsveckan torsdagen den 11 mars 2010.

Nomineringar


Område 1, Reproduktionsmedicin

Kvalitetssäkring av Reproduktionsmedicin

Juryns motivering: Reproduktionsmedicin har kvalitetssäkrat sin verksamhet. Detta har skett genom ett målinriktat, systematiskt och genomgripande förbättringsarbete, där hela personalen engagerats med patienternas bästa för ögonen. Man har standardiserat arbetsmoment och skapat barriärer för att minska risken för fel och misstag. Ständiga förbättringar har byggts in i det dagliga arbetet och säkrats genom återkommande interna och externa revisioner.

Läs abstract >>


Område 2, Akutmottagningen och Medicin/Geriatrik Östra

Snabbare och bättre på medicinakuten Östra sjukhuset

Juryns motivering: Akutmottagningen och Medicin/Geriatrik på Östra sjukhuset har skapat ett nytt arbetssätt med patienten i fokus. Detta har skett genom ett tvärprofessionellt och processinriktat arbete. Konceptet innebär att en erfaren specialist gör tidig medicinsk bedömning. Resultatet har blivit kortare väntetider, minskad inläggningsfrekvens, ökad patienttillfredsställelse och en förbättrad arbetsmiljö.

Läs abstact >>


Område 3, Ortopedi, stab

Egenkontroll Ortopedi

Juryns motivering: Ortopedin har vidareutvecklat ett befintligt IT-verktyg till ett användarvänligt program, som gör det möjligt att fortlöpande och systematiskt granska verksamheten utifrån fastställda mål. Systemet underlättar egenkontroll och det är lätt att ta fram resultat, som kan åskådliggöras för chefer och medarbetare. Man får en tydlig översikt över måluppfyllelse och eventuella avvikelser. Det ger bra återkoppling och möjlighet att påvisa brister i vården, så att dessa kan åtgärdas vilket medför ökad patientsäkerhet. Att man använder systemet medför besparingar, genom minskad tidsåtgång för manuell bearbetning av data samtidigt med sänkta kvalitetsbristkostnader.

Läs abstract >>


Vinnare!
Området 4, Vårdhygien och Infektion

Bättre antibiotikaanvändning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset – en lyckad patientsäkerhetssatsning

Juryns motivering: Vårdhygien och Infektion har bedrivit ett välstrukturerat och konsekvent genomfört arbete med en tydlig informations- och kommunikationsplan samt ett stort utbildningsinslag. Satsningen har lett till mycket goda mätbara resultat. Syftet med arbetet var att nå en rationell användning av antibiotika, bromsa den tilltagande resistensutvecklingen och genom basala hygienregler förhindra spridning av multiresistenta bakterier i vården.

Läs abstract >>


Område 5, Plastikkirurgin

Ett litet steg för människan men ett stort steg för patienterna…

Juryns motivering: Plastikkirurgin och plastikoperation har använt ett arbetssätt som engagerar alla medarbetare att testa sina egna förbättringsförslag. Förslag som håller måttet blir direkt tillämpbara i verksamheten. På så sätt har förbättringar planmässigt införts i små steg och kontinuerligt över tid och utan extra kostnad.  Detta sätt att arbeta bidrar i flera fall till såväl bättre kostnadseffektivitet som högre patientsäkerhet. I samtliga fall medför det dessutom ökad arbetstillfredsställelse. Verksamheten kopplar också lämpliga delar till forskning, utveckling och utbildning. Arbetssätt som detta brukar ofta beskrivas som ”en lärande organisation”.

Läs abstract >>


Område 6, Strokeenheten Sahlgrenska

Rätt patient på rätt plats

Juryns motivering: Strokeprojektet har omfattat samtliga strokeavdelningar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Sahlgrenska sjukhuset har det lett till att all strokesjukvård samlats på ett vårdplan i nya vårdbyggnaden. Starten av den nya enheten på Sahlgrenska sjukhuset har präglats av stor patientfokusering och ett strukturerat arbete som involverat alla yrkeskategorier. Man har på kort tid lyckats sammanföra personalgrupper från tre olika enheter och hitta gemensamma arbetsformer. Fortsatt standardisering av alla processer pågår. Strokeenhetens start på Sahlgrenska visar att man med ett strukturerat arbetssätt snabbt och påtagligt kan höja kvaliteten för en stor och viktig patientgrupp.

Läs abstract >>


uiqt|wB&ivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m