Kvalitetspris

Kvalitetspriset 2009 tilldelades Rehabiliteringsmedicin, Område 5, med abstractet: "Vi har vänt på alla stenar"

Juryns motivering: Rehabiliteringsmedicin har – helt och hållet från patientens perspektiv – involverat all personal i att systematiskt kartlägga och kvalitetssäkra den samlade verksamheten. Behandlingen och vården har tryggats, inte minst genom att forskningen och dess resultat integrerats i det kliniska arbetet. Patienten garanteras därmed de senaste rönen inom respektive behandlingsfält. Arbetet har resulterat i internationell certifiering och lett till mycket goda resultat i patientenkäter.

Läs abstract >> 

Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris är ett vandringspris, som inrättades 2005. Pristagare blir ett team, en enhet, en verksamhet eller motsvarande som föredömligt bedriver ett strukturerat kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Priset delades ut för femte gången torsdagen den 5 mars 2009.

Nominering
Deltagande i nomineringen till SUs kvalitetspris görs vid anmälan till Kvalitetsveckan. Varje område inom sjukhuset väljer därefter ut ett av de anmälda bidragen från sitt område till nominering. Dessa bidrag presenteras som kvalitetsnominerade under Kvalitetsveckan, varav ett får kvalitetspriset och övriga får ett hedersomnämnande.

Bedömningskriterier för SUs kvalitetspris utgår från fem perspektiv:

  • patient- och kundperspektivet
  • processperspektivet
  • forsknings-, utvecklings- och utbildningsperspektivet
  • medarbetarperspektivet
  • ekonomiperspektivet

Sjukhusets styrgrupp för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet utser vinnare av kvalitetspriset.

Priset
Priset består av en resa till en internationell kvalitetskonferens eller möjlighet till ett studiebesök, i syfte att möta och utbyta erfarenheter med andra som föredömligt arbetar med kvalitetsfrågor. Prissummans värde är 30 000 kronor.

uiqt|wBivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m