Föredrag

Under dagarna presenterade SU-medarbetare olika förbättringsarbeten via korta föredrag. Tillgänglighet och patientsäkerhet var det övergripande temat för Kvalitetsveckan 2008.

 

Tisdag 4 MARS SU/Sahlgrenska

8.30–8.45
Inledning
Jan Eriksson, sjukhusdirektör
Ing-Marie Bergbrant, kvalitetsdirektör

8.45–9.45
Gästföreläsare

Henny van Laarhoven,
Orbis Medical Park, Holland.

9.45–10.15
Paus och bildspel

10.15 – 11.30
VRISS + Medarbetare: resurs och rekrytering

Ren patient in, ren
patient ut
Eric Morgan, Minnie Sandberg

Kan goda hygienrutiner
i vardagen och tydliga instruktioner minska antalet insjuknade i virusorsakad magsjuka?
Karin Särnwald

Vårdrelaterade infektioner hos för tidigt födda barn skall stoppas
Elisabet Persson, Barbro Johansson-Wångdahl

Styrning av en hel klinik med ett skräddarsytt datoriserat schema
Ann-Marie Wennberg,
Eva Stals

Långsiktig läkarrekryterings-strategi – ett 10-årigt utvecklingsprojekt inom reumatologi
Katarina Almehed,
Boel Mörck

11.30–11.45
Paus och bildspel

11.45–12.00
Happening
”Fall med förhinder”

12.00–13.15
Lunchdebatt
Hur tungt väger
mänskligt kapital i en slimmad organisation?

13.20-14.35
Verksamhetsutveckling

Thorax 1400 – Nya arbetssätt
Johan Sellgren

Inrättandet av en Intermediärvård-avdelning för hjärtkirurgiska patienter
Carola Wallbäck

Patientdagbok och återbesök på CIVA
Eva Rosell, Annelie Andersson

Klinisk forskning revolutionerar vården
av hudcancerpatienter
John Paoli

Addiction Severity Index, ASI, en strukturerad bedömningsmetod inom missbrukarvården. Ökade möjligheter till kunskap, förståelse
och adekvat behandling.
Elisabeth Punzi, Anita Albinsson

14.40–15.00
Paus och bildspel

15.00–15.15
Professorns kvart

50 års utveckling av kliniska metoder från animal spekulation till human realitet
Per-Ingvar Brånemark

15.15–16.00
Postervandring och prisutdelning
Tema: Verksamhetsutveckling

Onsdag 5 MARS SU/Östra

8.30–8.45
Inledning
Jan Eriksson, sjukhusdirektör
Ing-Marie Bergbrant, kvalitetsdirektör

8.45–9.45
Gästföreläsare
Henny van Laarhoven, Orbis Medical Park, Holland.

9.45–10.15
Paus och bildspel

10.15-11.30
Patientsäkerhet

Uppföljning av patienter som gjort suicidförsök
Johan Paulin, Birgitta Ritzman

Projekt Psykiatrisk Triage
Jon Fahlberg, Marita Ramberg, Ulrika Frithiofsson

Mobil intensivvårdsgrupp – från pilotprojekt till etablerad verksamhet
Eva Rosell, Carina Svartling, Linda Sjöholm

Problemstyrd kvalitetsmätning på avdelningsnivå
Ingemar Blomqvist, Magdalena Skymberg

Införande av ett tydligt lednings- och uppföljningssystem för kvalitets- och patientsäkerhets-arbete inom verksamheten för Reumatologi
Boel Mörck, Egidija Sakiniene

11.30–11.45
Paus och bildspel

11.45–12.00
Happening
”Fall med förhinder”

12.00–13.15
Lunchdebatt
Good enough – vem bestämmer när vi gjort tillräckligt?

13.20-14.35
Tillgänglighet

Inget preoperativt mottagningsbesök för utvalda patienter
Ingemar Blomqvist, Junette Olin, Marie Rosenholm

Snart slutsnarkat i Göteborg – del 2: Sömnlab ökar tillgängligheten till sömnapné-behandling
Ludger Grote, Jeanette Norum

Ökad tillgänglighet och patientnöjdhet med drop-in på strålningsenheten
Camilla Grahn

Samarbetsprojekt Akutintaget-Röntgen
Barbro Cagner, Eva Larsson

BUSKUL-projektet testar patient-IT
Kerstin Wockatz, Fredrik Östlund, Eva Alopaeus, Robert Petersson

14.40–15.00
Paus och bildspel

15.00–15.15
Professorns kvart
Hjärnprotektion för nyfödda – utopi eller klinisk verklighet?
Henrik Hagberg

15.15–16.00
Postervandring och prisutdelning
Tema: Patientsäkerhet, samarbetsprojekt, tillgänglighet, nöjdhet, register, VRISS

Torsdag 6 MARS SU/Mölndal

8.30–8.45
Inledning

Jan Eriksson, sjukhusdirektör
Ing-Marie Bergbrant, kvalitetsdirektör

8.45–9.45
Gästföreläsare
Henny van Laarhoven, Orbis Medical Park, Holland

9.45–10.15
Paus och bildspel

10.15-11.30
HTA-Metodutvärdering

Kvalitetsstjärnan – uppbyggnad/ utveckling av ett kvalitetsregister för BUP
Jörgen Bergman

Jämförelse av olika arbetssätt att introducera nasal ventilationsterapi
CPAP hos patienter
med obstruktiv sömnapné
Ulrika Paija, Susanne Nilisse, Maria Wallander, Ludger Grote

Premedicinering vid bronkoskopi – lättare bättre än tyngre?
Gerdt Riise, Karin Rahm

Träffsäkerhet i beräkning av ögats längd
Eva Åberg, Elisabet Szentes, Karin Sundelin

Intern kvalitetssäkring av patientbunden ultraljudsdiagnostik
Reinhard Volkmann

11.30–11.45
Paus och bildspel

11.45–12.00
Happening
”Fall med förhinder”

12.00–13.15
Lunchdebatt
Vem har råd att följa nationella riktlinjer?

13.15–14.15
Nominerade till Kvalitetspriset presenteras

14.15–15.00
Postervandring och prisutdelning
Tema: Verksamhets-utveckling.

15.00–15.45
Nominerade till Kvalitetspriset presenteras

15.45
Kvalitetspriset delas ut

uiqt|wBivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{mivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m