Posterpris

Under var och en Kvalitetsveckans dagar utses dagens Bästa poster. Juryn, som består av representanter ur Kvalitetsveckans styrgrupp, gör sin bedömning under dagen. Det prestigefyllda priset på 5 000 kr delas ut under eftermiddagens postervandring.

 

Bedömningskriterier

Posterbedömningen gäller både innehåll och form med tonvikt på innehållet.

  • Ett intressant och nydanande budskap
  • Budskapet är lätt att förstå utan expertkunskap
  • Studien har en bra studiedesign där metodik och resultat samt konklusion kan utläsas
  • Postern syns och pockar på uppmärksamhet

Posterpriset 6 mars till urologin

Antalet cystoskopi-kontroller kan halveras för patienter med låggradig icke infiltrativ
blåstumör
var temat den poster som utsågs
till dagens bäsat poster på Kvalitetsveckans
sista dag 6 mars.

Juryns motivering:
För ett arbete som tydligt visar på vikten
av och patientnyttan med klinisk forskning.

Läs gärna abstractet

Posterpris Kvalitetsveckan 080306

Teamöverläkare Ingela Berrum Svennung, urologi, vid den vinnande postern
(Foto: Ann Louise Leikin)

Posterpris 080306

Filosofie doktor Kerstin Ekeroth vid den vinnande postern. (Foto: Ann Louise Leikin)

Pris för dagens bästa poster 5 mars till BUP

Kvalitetsstjärnan BUP resultat från ett nytt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatrin i VGR var titeln på den poster som fick posterpriset 5 mars.

Juryns motivering:
Angelägen och välgjord studie som rör en utsatt patientgrupp. Postern är väldisponerad och anger tydligt metod, resultat och slutsatser. Utvärderingen är bred och inkluderar såväl behandlarnas som patienternas och anhörigas bedömning av vårdinsatser.

Läs gärna abstractet

 

Pris för dagens bästa poster 4 mars till geriatrikavdelning 29

Ökat direktintag från akuten till geriatrisk vårdavdelning 29 var ämnet på den poster, som utsågs till dagens bästa poster under Kvalitets-veckans första dag 4 mars 2008.

Juryns motivering:
Med ett förändrat arbetssätt inom enheten och över verksamhetsgränserna, med höga krav på flexibilitet och nytänkande, har man bidragit till goda resultat för den äldre sköra patienten.

Läs gärna abstractet

 

 

Posterpris för kvalitetsveckan 2008

Vårdenhetschef Linnéa Carling Elofsson vid vinnande poster. (Foto: Ann Louise Leikin)

 

uiqt|wBivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{mivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m