Kvalitetssäkringsmodell

Vi arbetar fortlöpande med en kvalitetssäkringsmodell som innefattar såväl kvantitativa som kvalitativa mål.
Vi kompletterar interna enkäter och individuella dialoger med extern utvärdering.
Samtliga AT-läkare berörs av SU:s kvalitetssäkringsmodell som består av följande komponenter:

 • En tydlig organisation med olika roller och kompetenser
 • Hög tillgänglighet till AT-studierektorskansliet samt snabba svar på frågor  
 • AT-schema på nätet samt databas för enkätutvärdering
 • Arbete med förbättringsprojekt som en del i utbildningen och i kvalitetsutvecklingsarbetet, se artikel till höger 
 • Utbildning i pedagogik och handledning för samtliga AT-läkare
 • Kontinuerlig utvärdering i enkätform av samtliga AT-aktiviteter som till exempel utbildningsdagar
 • Enkätutvärdering av samtliga tjänstgöringsavsnitt med feedback till handledare och studierektor
 • Enkätsammanställning av tjänstgöringsenkäter återkopplas till berörda verksamheter, 2ggr/år
 • Kontinuerliga dialogmöten med utbildningsansvariga vid verksamheterna 1-2 ggr/år med studierektorer, schemaläggare, sekreterare, verksamhetschefer
 • Enkätutvärdering av hela AT-tjänstgöringen inklusive ledarskapsutbildning kompletteras med extern granskning i fokusgrupper
 • Medarbetarsamtal efter AT-läkarens önskemål
 • Strukturerade avslutningssamtal med AT-chef
 • Medarbetarenkät för AT-läkare 
 • AT-råd och arbetsplatsträffar
uiqt|wB&i|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m