Forskningsprojekt

Det pågår ständigt ett stort antal forskningsprojekt där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inblandat. Nedan följer en lista med de senaste projekten som vi har rapporterat i projektdatabasen FoU i VGR.

Aktuella projekt

Bakteriella membranvesiklar och septisk kardiomyopati

Bakgrund Målet med projektet är att studera patofysiologiska mekanismer vid septisk kardiomyopati. Sepsis karaktäriseras av en infektion med en överdriven och okontrollerad reaktion hos kroppens immunförvar. Detta resulterar i en systemisk inflammatorisk reaktion (SIRS) vilket vidare kan leda till multipel organsvikt, inklusive chock och död. Sepsis är en av de vanligaste orsakerna till död både i Sverige och globalt och septisk chock och multipel organsvikt utgör en ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar. Sepsis drabbar unga och gamla, liksom friska och sjuka människor. Många av patienterna som överlever får bestående organskada som kan yttra sig i kognitiv dysfunktion, påverkad njur- och leverfunktion och respiratorisk insufficiens. Septisk kardiomyopati är en ...

Prospektiv studie av unga kvinnor med anorexia nervosa 3 år efter intensiv nutritionsbehandling i ...

Anorexia nervosa (AN) är en allvarlig psykiatrisk sjukdom med många somatiska komplikationer. Sjukdomen är vanligast bland unga kvinnor och debuterar ofta i tonåren, en viktig period i livet för skelettets utveckling och för att uppnå maximal benmassa. Tidig debut av AN och lång sjukdomsduration ger mest förlust av benmassan och osteoporos förekommer hos 38-50 % av dessa patienter. Vid BUP, DSBUS, i Göteborg finns en vårdavdelning där patienter mellan 16 och 25 år får planerad vård för sin ätstörning. Behandlingen skiljer sig från tidigare rekommendationer genom att den inleds med ett högre energiintag. I vår tidigare studie av 12 veckors inneliggande nutritionsbehandling av unga kvinnor med svår AN ökade patienterna i genomsnitt 10 kg i vikt under behandlingstiden ...

Kombinationsbehandling med Dolutegravir som behandlingsalternativ för HIV-patienter med NRTI-resistens

Det hittills största behandlingsgenombrottet för patienter med HIV skedde 1996 i och med införandet av kombinationsbehandling med minst 3 olika läkemedel, vilket omnämns combination Antiretroviral Therapy (cART). Vaccin och botande behandling saknas vilket beror på att viruset hela tiden utvecklas och man ännu inte har hittat några strukturer som inte påverkas av mutationer. Eftersom HIV RNA i samband med infektionen dessutom inkorporeras i genomet hos vissa av de humana immuncellerna är det svårt att förstå hur man skall kunna bli av med en redan manifest infektion. Tyvärr ses trots cART en ökande resistensproblematik där resistens mot läkemedelsgruppen nukleosidanaloger (NRTI) som utgör grunden i HIV-behandlingen är vanligast. Läkemedelsresistens är ett betydande ...

Svensk multicenter studie avseende livskvalitet vid oropharynxcancer och effekten av humant papillom virus ...

Prospektv multicenter Svensk studie , studera livskvalitet hos orofaynx cancer patienter , beroende vilken tumörstadium, tumör lokal , behandling metod. Man ser effektn av HPV på incidensen och prognos av orofarynx cancer .

Långtidsuppföljning av behandlingsresultaten hos patienter med claudicatio intermittens som behandlats med ...

Benartärsjukdom (BAS), en manifestation av åderförkalkning, är ett vanligt hälsoproblem som drabbar över 200 miljoner människor i världen. Aktuella epidemiologiska data har påvisat en förekomst av symptomgivande BAS i den svenska befolkningen över 60 års ålder på drygt 8%, vilket översatt till aktuella befolkningssiffror innebär att nästan 200 000 individer lider av symptomgivande BAS i Sverige. BAS är den vanligaste indikationen för kärlkirurgiska behandlingsinsatser. Sjukdomen orsakar i varierande grad störningar av pulsådercirkulationen, och därmed syrgas- och näringstillförseln, till den drabbade extremiteten. Symptomen varierar från enbart smärtor vid gångansträngning (så kallad ”fönstertittarsjuka”, lat. claudicatio intermittens, CI) till ...

Hälsorelaterad livskvalitet hos larynxcancerpatienter - en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med ...

Strålbehandling är en vanlig behandlingsform för cancer i struphuvudet (larynx), där både sjukdom och behandling kan resultera i röstpåverkan som negativt påverkar patientens livskvalitet. Nyligen publicerades ett avhandlingsarbete som grundades på denna randomiserade kontrollerade studie där 89 patienter som blivit strålbehandlade för larynxcancer randomiserades till att erhålla röstrehabilitering (interventionsgruppen, n=42) eller sedvanliga röstråd (kontrollgruppen, n=47). Studien inkluderade röstinspelningar (grundtonsanalys, fonationstid, pertubationstid, perceptuell lyssnarbedömning) och röst- och HRQL-enkäter före diagnos samt vid 5 uppföljningstillfällen under första året, men även vid 24, 36, 48, 60 och 120 månader. Resultaten i korttidsuppföljningen ...

Att använda skattningsskala för att mäta medveten närvaro (FFMQ-SWE) i vuxenpsykiatrin.

Syftet med projektet är att undersöka självskattningsformuläret FFMQ-swe i en klinisk vuxenpsykiatrisk population. Samt att få mer kunskap om hur medveten närvaro förhåller sig till psykisk hälsa (depression och ångest), till känslan av sammanhang. Därutöver är syftet även att undersöka hur medveten närvaro förhåller sig till förmågan till känsloreglering respektive till upplevd trygghet och livskvalitet. Medveten närvaro(på engelska mindfulness) handlar om förmågan att ”vara i nuet”, snarare än i det förgångna eller i framtiden. Det är psykolog Emma Jacobsson, Beroendemottagning Kvinnor på Sahlgrenska i Göteborg samt psykolog Stina Albertsson Risberg, vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning, Dalslands sjukhus, i Bäckefors som genomför projektet. ...

PBC-SILK: Symtombörda hos patienter med primär biliär cholangit i Sverige

Detta är ett samarbetsprojekt mellan alla svenska universitetssjukhus där det övergripande målet är att studera en större svensk PBC-kohort avseende sjukdomsmanifestationer och prognos. I projektet ingår flera olika delstudier som kommer att koordineras från Örebro Universitetssjukhus, men där forskare från alla universitetssjukhusen i Sverige bidrar till projektplanering och patientrekrytering. Alla forskare deltar via forskningsnätverket SILK (svensk internmedicinsk leverklubb), som har en lång tradition av svenska multicenterstudier av ffa autoimmuna leversjukdomar. Det har funnits en äldre PBC-kohort, insamlad under 1985-1995 av SILK nätverket, från början använd för att studera risken för cancer vid PBC, som vi vill uppdatera. Därmed skulle vi kunna få fram ...

Profylaktisk perkutan endoskopisk gastrostomi inom avancerad huvud-halscancer: ökar det risken för dysfagi ...

Huvud-hals (HH) cancer utgör 2-3% av all cancer i Sverige och 5-års överlevnaden är 55%. Behandling utgörs av operation, strålning och/eller cellgiftsbehandling. Sväljningssvårigheter (dysfagi) är vanlig bland patienter med avancerad HH cancer och orsakas av tumören och/eller behandlingen Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) är en etablerad metod för att ge näring och läkemedel hos patienter med dysfagi. Hos patienter med avancerad HH cancer rekommenderas i många fall PEG innan behandlingsstart (profylaktiskt). Vissa retrospektiva (tillbakablickande) studier har dock antytt att profylaktisk PEG hos HH cancer patienter kan ge en ökad risk för dysfagi. Vissa kliniker i Sverige och i andra länder är nu restriktiva med att lägga PEG p g a dessa studier. Den aktuella ...

En randomiserad studie av stimuleringrelaterade sidoeffekter vid vagusnervstimulering, en jämförande studie ...

Hos de personer med farmakorefraktär epilepsi (FRE), som inte är tillgänglig för botande resektiv kirurgi har vagusnervstimulering (VNS) utkristalliserat sig som ett bra lindrande alternativ till att försöka med ytterligare läkemedel. Det rapporteras att hos mer än 50 % av personer med FRE epilepsi uppnås en mer än 50 % anfallsreduktion med hjälp av VNS. Vagusnervstimulering - Vagnusnervstimuleringssystem Principiellt består ett VNS-system av en elektrod som anbringas kring vagusnerven och tunneleras under huden till en stimulator/batteri som implanteras i en ficka ovan bröstmuskeln. Därtill kommer en extern programmeringsutrustning för att justera stimuleringsparametrarna för behandlingen. Systemet levererar en elektrisk impuls till vagusnerven, som sedan förmodas leda ...

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m